Menu
Váš košík

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu www.balkanshop.cz vyvinutém, registrovaném a provozovaném obchodní společnosti Antagora s.r.o., IČ: 01857517, se sídlem Bělehradská 2322/60, Vinohrady, 120 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212724 (dále jen „Antagora“) pro nákup zboží anebo služeb na internetovém portálu www.balkanshop.cz (dále jen „VOP“).

I. Úvodní ustanovení – služba – popis, změny obchodních podmínek

1.1. Tyto VOP společnosti Antagora (dále jen „Dodavatel“) upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy anebo smlouvy na využití služeb Dodavatele (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a kupujícím či kupujícími (dále jen „Zákazník“), který/ří si prostřednictvím portálu www.balkanshop.cz kupuje/í či hodlá/jí zakoupit u Dodavatele zboží a/nebo službu (dále jen „Zboží) nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.

1.2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup Zboží Zákazníkem (finálním spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. spotřebitelské smlouvy). Nákup Zboží za účelem podnikání, např. jeho dalšího prodeje, je na internetovém portálu www.balkanshop.cz možný po velkoobchodní registraci a souhlasu zástupce Dodavatele.

1.3. V aktuální nabídce Zboží na internetovém portálu www.balkanshop.cz mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

1.4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po jejím uzavření je Dodavatelem archivována a není Zákazníkovi přístupná.

1.5. Dodavatel může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Dodavatel informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.balkanshop.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP mohl Zákazník bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

1.6. Dodavatel je oprávněn prodej Zboží na internetovém portálu www.balkanshop.cz kdykoli ukončit.

II. Uzavření Smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem

2.1. Dodavatel na internetovém portálu www.balkanshop.cz nabízí Zboží (včetně jeho cen) které Zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Tyto ceny jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých.

2.2. Pokud Dodavatel nabízí Zákazníkovi na internetovém portálu www.balkanshop.cz jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takovéto akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Dodavatel je oprávněn takovou akci kdykoli zrušit.

2.3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití těchto komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

2.4. Zákazník si je vědom následujících povinností vůči Dodavateli a zaručuje, že:

a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, v opačném případě je zastoupen zákonným zástupcem;

b) pokud je mladší 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu www.balkanshop.cz takové Zboží, u nějž je podmínkou zakoupení a/nebo užívání minimální věk 18 let;

c) veškeré údaje, které poskytuje Dodavateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;

d) zaplacením kupní ceny neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité k uhrazení kupní ceny Zboží;

e) se před zahájením užívání internetového portálu www.balkanshop.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi;

f) zboží na internetovém portálu www.balkanshop.cz nekupuje za účelem jeho dalšího prodeje třetím osobám (zejména alkoholické anebo tabákové výrobky).

2.5. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství Zboží a adresu, na kterou mu bude Zboží doručeno, a případné další informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“). Minimální cena Zboží v jedné Objednávce je 100,- Kč (včetně DPH) a bez poplatku za dopravu dle článku 6. odst. 6.5 těchto VOP.

2.6. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a zjištěné chyby následně opravit. Objednávku odešle Zákazník Dodavateli kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi její obdržení, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

2.7. Dodavatel je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o její dodatečné potvrzení, např. písemně či telefonicky.

2.8. Kupní smlouva mezi Dodavatelem a Zákazníkem vzniká předáním objednaného Zboží do rukou Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce či zmocněnce. Za Zákazníka může zboží převzít vedle jeho zákonného zástupce či zmocněnce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, jež Zákazníkovi Zboží za Dodavatele předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost. 

2.9. Aby mohlo dojít k uzavření Smlouvy, Zákazník nikdy nebude požadovat vystavení daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, při předání zboží, neboť vzhledem k tomu, že Zákazník má právo v okamžiku předání zásilky zboží od Smlouvy odstoupit nebo provést zrušení Objednávky nebo jejich částí (viz níže) a tedy určité zboží neodebrat (Smlouva je uzavřena až převzetím zboží), musela by se na místě provádět oprava daňového dokladu, a to v okamžiku převzetí a předání zboží není technicky ani časově možné provést. Z tohoto důvodu bude Zákazníkovi pouze předán dodací list se seznamem zakoupeného zboží a jeho cenou. Daňový doklad bude ke stažení na uživatelském účtu Zákazníka na internetovém portálu www.balkanshop.cz.

2.10. Dodavatel je oprávněn prověřit věk Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, je Dodavatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s Objednávkou.

2.11. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.balkanshop.cz.

2.12. Možnost uzavření Smlouvy s Dodavatelem za podmínek uvedených v nabídce na internetovém portálu www.balkanshop.cz zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetovém portálu www.balkanshop.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v této nabídce na internetovém portálu www.balkanshop.cz.

III. Změna a zrušení Objednávky

3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem www.balkanshop.cz, její změna je možná pouze, pokud Dodavatel kontaktuje Zákazníka s tím, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné. 

3.2. Zrušení Objednávky je možné prostřednictvím internetového portálu www.balkanshop.cz nejpozději do 20:00 hod. dne předcházejícího dni doručení Zboží. V den doručení může Zákazník změnit (a to pouze s výslovným souhlasem Dodavatele) čas anebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je Zboží již vypraveno Zákazníkovi, není možné provést zrušení Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.

3.3. Zákazník je ve změně i ve zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum dokončení Objednávky a číslo účtu pro vrácení ceny Zboží.

3.4. V případě zrušení Objednávky dle výše uvedeného bude již zaplacená kupní cena Zboží poukázána na účet Zákazníka uvedený ve zrušení Objednávky (nebude-li zrušení takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba na zaplacení kupní ceny Zboží). Pokud Dodavatel zboží již vyexpedoval, je Zákazník povinen zaplatit odpovídající storno poplatek, který stanovuje Dodavatel. V případě neuhrazení poplatku za službu si Dodavatel vyhrazuje právo blokace uživatelského účtu zákazníka.

IV. Bezpečnost

4.1. Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému uživatelskému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

4.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu Dodavatele informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití služby, je Dodavatel oprávněn účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Dodavatel neodpovídá za škody, které Zákazníkovi vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

4.3. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace Zboží)

5.1. Reklamace zboží. Zákazník je povinen předané Zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě vytknout Dodavateli, a to např. vyznačením na daňovém dokladu k Zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za Dodavatele předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).

5.2. Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za Dodavatele předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy Dodavateli telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu www.balkanshop.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. Dodavatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Dodavatel nabízí, budou Zákazníkovi náklady na dodání zboží vráceny ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Dodavatel uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal. Dodavatel převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od Smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání Dodavatele, zboží bylo dodáno do domácnosti Zákazníka v okamžiku uzavření Smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

5.4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.5. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u Zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u Zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého Zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží. S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že Dodavatel je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Dodavatel oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

5.6. Dodavatel je povinen dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněn zvolit výhradně Dodavatel.

VI. Cena Zboží a platební podmínky

6.1. Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy jsou hrazeny elektronickou formou (bankovní účet, platební karta) předem při dokončení Objednávky nebo dobírkou u osoby, která Zboží za Dodavatele předává Zákazníkovi. 

6.2. Platba bezhotovostně platební kartou. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Dodavatel není povinen Zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat před tím, než bude cena za Zboží Zákazníkem uhrazena. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

6.3. Platba převodem na bankovní účet Dodavatele. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu převodem na bankovní účet, převede kupní cenu Zboží (číslo účtu: 260957829/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s.) a jako variabilní symbol uvede číslo Objednávky. Dodavatel není povinen Zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat před tím, než bude cena za Zboží Zákazníkem uhrazena. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

6.4. Platba hotově kurýrovi při převzetí. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu hotově kurýrovi při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky Kurýrovi při převzetí dodaného Zboží.

6.5. Platba bezhotovostně platební kartou kurýrovi při převzetí. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu platební kartou kurýrovi při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

6.6. Dodavatel vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny a předání Zboží daňový doklad zasláním na e-mailovou adresu Zákazníka. Daňový doklad je také možné stáhnout na uživatelském účtu Zákazníka na internetovém portálu www.balkanshop.cz.

6.7. V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 73. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad poskytnut klientovi v jeho osobním účtu na www.balkanshop.cz.

6.8. Zákazník má prostřednictvím internetového portálu www.balkanshop.cz možnost objednávat pouze určitý počet kusů zboží (to se týká zejména ovoce a zeleniny – např. kusového ovoce – jablka apod.) namísto váhového množství, Dodavatel se zavazuje vždy dodávat požadovaný počet kusů zboží.

6.9. V ceně Zboží není zahrnuta cena za dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše aktuální ceny za dodání zboží na místo určené v den, co byla učiněna Objednávka zboží, je uvedena na webové stránce www.balkanshop.cz.

6.10. Jakákoliv jiná změna bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží.

VII. Odpovědnost a záruky

7.1. Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za vady Zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel tak odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

7.2. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

7.3. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, může Zákazník požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nesjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by sjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li Zboží vadu, s níž je Dodavatel srozuměn, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u Dodavatele, u kterého zboží bylo koupeno. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu Dodavatel písemnou formou, kdy právo uplatnil, jakožto i způsob provedení opravy a dobu jejího trvání.

7.4. Dodavatel nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností vzniklých na straně Zákazníka.

7.5. Dodavatel nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu www.balkanshop.cz. Dodavatel nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.balkanshop.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.balkanshop.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

7.6. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Dodavatel dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Dodavatele vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky Dodavatele anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

VIII. Vratné zálohované obaly

8.1. Ceny Zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Zákazník může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v jakémkoliv řetězci maloobchodního prodeje.

8.2. Zálohované obaly je možno vracet přímo řidiči rozvozu, Zákazník však musí na tuto skutečnost Dodavatele upozornit při objednávce zboží. Zákazník však není oprávněn uplatnit jakýkoliv kupón za vrácené zálohované lahve prostřednictvím služby Dodavatele.

IX. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky

9.1. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18 let, k předání zboží nedojde a Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

9.2. Dodavatel si vyhrazuje totéž omezení a tatáž práva zavést také u dalších alkoholických výrobků.

9.3. Dodavatel si vyhrazuje zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé) nebo jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

X. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál www.balkanshop.cz (včetně fotografií propagovaných Zboží) jsou chráněny autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Zákazník se zavazuje používat internetový portál www.balkanshop.cz výhradně pro svou potřebu, nevykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál www.balkanshop.cz.

10.2. Přístup a užití internetového portálu www.balkanshop.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

10.3. Zákazník není oprávněn při internetového portálu www.balkanshop.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu www.balkanshop.cz. Internetový portál www.balkanshop.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Dodavatele, a výhradně v souladu s účelovým určením portálu www.balkanshop.cz.

10.4. Zákazník užívá internetový portál www.balkanshop.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu www.balkanshop.cz jsou pouze ilustrativní.

10.5. Dodavatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu www.balkanshop.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál www.balkanshop.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

10.6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu www.balkanshop.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Dodavatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Dodavatel se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu www.balkanshop.cz je nezávadný.

10.7. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu www.balkanshop.cz.

10.8. Dodavatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

XI. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

11.1. Jak Dodavatel zpracovává osobní údaje Zákazníka je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele o změně ve svých osobních údajů.

XII. Doručování a převzetí

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

12.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 7 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12.3. Vzhledem k charakteru zboží (zejm. potraviny podléhající rychlé zkáze), si Dodavatel vyhrazuje u potravin podléhajících rychlé zkáze (např. sýry, jogurty atp.) právo na změnu způsobu dodání zboží. 

12.4. Zákazník bere na vědomí, že mimo vyhrazené regiony (Praha a okolí), je doručení dostupné pouze přes zvolenou výdejnu zásilek.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.balkanshop.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a Dodavatelem je místně příslušným soudem soud podle sídla Dodavatele.

13.2. V případě sporu mezi Zákazníkem a Dodavatelem může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

13.3. Dodavatel je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

13.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se již neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

XIV. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

Internetový portál/ e-shop: www.balkanshop.cz

Zákaznická telefonická linka: + 420 773 555 557

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na velkony@gmail.com. Nepodaří-li se je vyřešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soud.

Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti změnou původních všeobecných obchodních podmínek projektu www.balkanshop.cz, a to dnem 20.10.2020.


Check delivery at your pincode